Udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism w postępowaniu procesowym i nieprocesowym, apelacji, skarg kasacyjnych, sporządzanie analiz i opinii prawnych, reprezentowanie: