Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – pomoc adwokata w Łodzi

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej Szymańskiej posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących prawa pracy. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.
Odwołanie wypowiedzenie umowy o pracę adwokat Łódź

W tym artykule:

W ramach obsługi prawnej:

 • udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących umów o pracę zawieranych zarówno na czas określony i nieokreślony, kontraktów menedżerskich;
 • reprezentujemy Klientów przed sądem pracy, w procesach dotyczących spraw o wynagrodzenie, ustalenia stosunku pracy, odszkodowań i odpraw, roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu;
 • udzielamy porad oraz konsultacji prawnych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Co to jest odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Relacje między pracodawcą a pracownikiem regulują szczegółowo zapisy Kodeksu pracy (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – dalej KP).

Pracownik, który nie zgadza się ze złożonym mu wypowiedzeniem, ma prawo odwołać się od niego do sądu pracy. Samo wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę nie zmienia jego sytuacji i nawet jeśli nie jest zgodne z prawem lub jest nieuzasadnione, pozostaje skuteczne. Sąd pracy rozpatrując złożone odwołanie może zdecydować o przywróceniu pracownika do pracy albo przyznaniu mu odszkodowania.

Pracownik składający odwołanie do sądu pracy może zarzucić pracodawcy, że wypowiedzenie umowy o pracę:

 • narusza przepisy o wypowiadaniu umów lub
 • jest nieuzasadnione (dotyczy to umów na czas nieokreślony).

Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony może domagać się uznania przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne, a w przypadku gdy okres wypowiedzenia już minął, może domagać się przywrócenia do pracy.

W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, pracownik może wystąpić z żądaniem odszkodowania. Wysokość odszkodowania, jakiego pracownik może się domagać, została określona w Art. 471 KP.

W jakiej sytuacji pracodawca ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Zgodnie z ustawą, pracodawca może wypowiedzieć każdą umowę o pracę, chyba że dotyczy ona:

 • osoby przebywającej na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, szkoleniowym, okolicznościowym;
 • osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim;
 • osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, tacierzyńskim, wychowawczym;
 • kobiety w ciąży, a w przypadku umowy terminowej, która kończyłaby się w dniu, w którym pracownica jest w 12 tygodniu ciąży, pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia umowy do dnia porodu;
 • osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego, która złoży pracodawcy wniosek o zmniejszenie etatu – wymiar etatu nie może być niższy niż ½ etatu; w tym przypadku, takiej osobie nie można wypowiedzieć umowy o pracę przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku o zmniejszenie etatu;
 • osoby, której brakuje 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego;
 • działaczowi związkowemu.

Kiedy można złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma 21 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli z niezależnych od pracownika przyczyn, termin ten nie zostanie dochowany, przysługuje prawo wnioskowania do Sądu o przywrócenie możliwości wniesienia odwołania.

Gdzie składa się odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

w przypadku odwołania id wypowiedzenia umowy o pracę, właściwość sądu wynika z art. 461 § 1 i § 11 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego (pracodawcy), bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. W I instancji sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy.

Ile kosztuje odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Co do zasady, postępowanie przed sądem pracy pracownika nic nie kosztuje. Nie ponosi on kosztów postępowania w postaci opłaty sądowej czy wydatków na biegłego, nawet w przypadku przegranej sprawy. Wyjątkiem są przypadki, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 zł.

W przypadku przegranej sprawy, sąd może obciążyć pracownika kosztem zastępstwa procesowego prawnika reprezentującego pracodawcę. W sprawie o odwołanie o wypowiedzenie umowy o pracę jest to kwota 180 zł.

Koszt honorarium adwokata w sprawie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę ustalana jest indywidualnie na podstawie przedstawionego stanu faktycznego. Zapraszamy w tym celu do kancelarii.

Uzyskaj pomoc adwokata

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania z adwokatem i wyjaśnienia wątpliwości związanych z Państwa sprawą.

Zobacz również
Sprawy rodzinne adwokat w Łodzi

Sprawy rodzinne

Pomagamy klientom załatwić trudne sprawy rodzinne, w tym rozwody, separacje, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dziećmi, podziały majątku wspólnego, znęcanie się w rodzinie. ➔ więcej

Sprawy przeciwko ZUS

Reprezentujemy klientów w sporach z ZUS, w tym w sprawie: odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych, odmowie przyznania emerytury lub renty, odmowie zaliczenia stażu pracy, przeliczania emerytur, odmowie wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę. ➔ więcej

Sprawy karne - adwokat w Łodzi

Sprawy karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania, w tym o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, przestępstwa komunikacyjne, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko rodzinie i opiece,. ➔ więcej