Rozwód z orzeczeniem o winie

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej Szymańskiej specjalizują się w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, w szczególności w rozwodach. Zapewniamy pełną pomoc prawną na każdym etapie sprawy – podczas rozwodu, ustalenia alimentów i opieki nad dziećmi oraz podziału majątku. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.
sprawa o znęcanie się rozwód adwokat łódź

W tym artykule:

Pomoc adwokata w sprawie rozwodowej

Badania jasno wskazują, że rozwód jest obok śmierci współmałżonka, należy do najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Nic dziwnego! Nie dość, że sprawy rozwodowe są trudne, to konsekwencje rozwodu rzutują na wiele lat życia małżonków i ich dzieci. Pomoc prawnika w sprawie rozwodowej wydaje się nieodzowna.

Doświadczony adwokat rozwodowy nie tylko przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i fachowo poprowadzi sprawę, ale również:

 • oszacuje, czy zostały spełnione ustawowe przesłanki do rozwodu, w przypadku których braku sąd nie orzeknie rozwodu, a strona występująca z pozwem poniesie niepotrzebne koszty,
 • wybierze optymalną strategię procesową,
 • doradzi w sprawie opieki nad małoletnimi dziećmi,
 • zadba o godne alimenty na rzecz dzieci, a w razie potrzeby małżonka,
 • przypilnuje uczciwego podziału wspólnego majątku.

Rozwód w Łodzi

Według statystyk, rozpada się aż 42% małżeństw w mieście, a województwo łódzkie obok dolnośląskiego jest w Polsce liderem z z odsetkiem rozwodów w wysokości 43,5%. W samej Łodzi odsetek nowych małżeństw do rozwodów jest jeszcze gorszy, bo wynosi prawie 60%
Po ilu latach małżeństwa się rozpadają. Naczęściej na rozwód decydują się pary po 20 i więcej latach wspólnego życia, kiedy dzieci są dorosłe.

Rodzaje rozwodów

Rozwód to zwykle dramatyczne wydarzenie zmieniające życie małżonków na wielu płaszczyznach. Właśnie ze względu na wielowymiarowość rozwodów doświadczony adwokat rozwodowy zapewnia nie tylko wsparcie prawne, ale również pomaga z jak najmniejszymi stratami przejść przez wszystkie etapy rozwodu.

Rozwód emocjonalny

Przychodzi czas, kiedy jeden z małżonków, a czasem oboje, przestają myśleć „my”. Dochodzą do wniosku, że nie chcą wspólnie żyć. Moment ten, który można nazwać rozwodem emocjonalnym, nie przychodzi natychmiast, ale zwykle poprzedzony jest procesem systematycznego oddalania się małżonków. Niekiedy, pomimo emocjonalnego rozejścia się małżonków, małżeństwo jest kontynuowane z powodów pragmatycznych.

Rozwód prawny

Do rozwodu prawnego dochodzi w momencie uzyskania prawomocnego wyroku rozwodowego, regulującego wszystkie istotne kwestie dotyczące rodziny, w tym:

 • rozstrzygnięcia dotyczące winy,
 • rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcia odnośnie kontaktów z dziećmi,
 • decyzji w sprawie alimentów
 • rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • rozstrzygnięcia dotyczące podziału majątku wspólnego.

Rozwód rodzicielski

Rozwód rodzicielski odnosi się do sfery władzy rodzicielskiej, opieki oraz kontaktów z dziećmi. Warto podkreślić, że rodzice mają takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem w przypadku, kiedy jeden z nich ma ograniczoną władzę rodzicielską. Taki sam zakres ma miejsce nawet wtedy, gdy rodzic jest całkowicie władzy rodzicielskiej pozbawiony. Wyroku rozwodowy zawiera postanowienia dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi w dwóch osobnych punktach.

Rozwód ekonomiczny

Rozwód ekonomiczny dotyczy sfery finansów i majątku. Jednym z jego elementów jest podział majątku, ale zwykle ważniejsze jest zapewnienie możliwości stabilnego zaspokojenia potrzeb finansowych. Ponieważ sprawa rozwodowa może trwać wiele lat, doświadczony adwokat rozwodowy pomaga uzyskać środki finansowe od drugiego małżonka w postaci zabezpieczenia alimentów na rzecz dzieci oraz zabezpieczenia potrzeb rodziny.

Rozwód środowiskowy

Rozwód środowiskowy związany jest ze sferą życia społecznego – wspólnych znajomych, rodziny, rodziców kolegów i koleżanek dzieci w szkole itp. społecznego; znajomi obierają stronę jednego z małżonków.

Rozwód psychiczny

Rozwód psychiczny sprowadza się do wewnętrznego, psychicznego zamknięcia wspólnego życia; konieczność pogodzenia się z rozwodem. Osiągnięcie stanu rozwodu psychicznego pozwala na odzyskanie wewnętrznej równowagi i przejście do kolejnego etapu w życiu.

Czy warto domagać się orzeczenia o winie?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd orzekając rozwód zobowiązany jest stwierdzić, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jedynie na zgodny wniosek małżonków sąd może zaniechać orzekania o winie. W takim przypadku następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
W przypadku rozwód z orzekaniem o winie należy liczyć się z zazwyczaj długą, często wieloletnią batalią sądową, podczas której strony będą przedstawiały dowody na winę drugiej strony, jak i brak swojej winy. Na światło dzienne wyciągane są sprawy dodatkowo konfliktujące małżonków – zdarzenia, którym nadawane jest zupełnie nowe znaczenie, raporty detektywistyczne, zeznania świadków, a nawet nagrania rozmów małżonków.
Naszym klientom radzimy, aby w miarę możliwości chłodno oszacowali korzyści i straty. Najczęściej na rozwód z orzeczeniem o winie decydują się małżonkowie z powodów:

 • ambicjonalnych,
 • opieki na dziećmi – orzeczenia o winie może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą pieczy nad dziećmi,
 • finansowych – orzeczenie o winie wpływa na roszczenia alimentacyjne.

Jeśli nie ma istotnych powodów co do stwierdzenia winy małżonka, nakłaniamy klientów do rozwodu bez orzekania o winie, nawet wtedy, gdy wymusza to kompromisy.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie
W przypadku każdego rozwodu, a w szczególności z orzeczeniem o winie, najlepiej dla małżonków jest, gdy za przygotowywanie pozwu odpowiada doświadczony adwokat rozwodowy. Zadba on o zawarcie w pozwie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenie go do sądu odpowiedniej instancji.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód, tak jak każde pismo procesowe, musi spełniać określone prawem wymogi formalne, a więc zawierać:

 • oznaczenie stron postępowania – imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli tego z małżonków, który domaga się orzeczenia rozwodu bądź separacji oraz nr PESEL, a także imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego z małżonków;
 • w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika, również jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie sądu, do którego jest pozew jest skierowany, czyli sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu; przy braku takiej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, sąd miejsca zamieszkania powoda;
 • oznaczenie rodzaju pisma – w treści pisma winno pojawić się sformułowanie “Pozew o rozwód;
 • osnowę wniosku, a więc merytoryczną treść pozwu o rozwód, z której wynika, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym – orzeczenie rozwodu lub separacji bez orzekania o winie, z winy pozwanego; z winy powoda, z winy obojga małżonków;
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swój wniosek oraz dowodów na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis powoda lub jego pełnomocnika,
 • listę załączników dołączyć do pozwu o rozwód.

Załączniki do pozwu o rozwód

 • orzeczenie rozwodu lub separacji – bez orzekania o winie;
 • z winy pozwanego; z winy powoda;
 • z winy obojga małżonków.
 • Uzasadnienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie

Dokumenty potrzebne do złożenia pozwu o rozwód

Do złożenia pozwu o rozwód potrzebne są następujące dokumenty:

 • oryginalny odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy urodzin wszystkich wspólnych dzieci małoletnich,
 • dowód zapłaty za składany pozew,
 • dokumenty dotyczące kosztów utrzymania dzieci i innych ponoszonych kosztów, w wybranych sytuacjach, także zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.

Jaki jest przebieg sprawy rozwodowej?

Sprawy rozwodowe są rozpatrywane przez sąd podczas jednej lub więcej rozpraw. W ich toku odbywają się obowiązkowe przesłuchania małżonków. Dodatkowo możliwe jest zgłaszanie dowodów, zarówno pod postacią świadków, biegłych czy dostarczanych dokumentów. Zdarza się, że sąd decyduje o skierowaniu sprawy do mediacji w celu podtrzymania małżeństwa lub polubownego rozstrzygnięcia spornych kwestii. Sąd po rozstrzygnięciu wydaje wyrok, w którym może, lecz nie musi, określić osobę winną rozkładowi pożycia.

Jak długo trwa sprawa rozwodowa

Czas trwania sprawy rozwodowej zależy od wielu czynników:

 • czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy nie,
 • czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci,
 • czy strony powołują świadków,
 • czy sprawa wymaga powołania biegłych.

W najlepszym wypadku, jeśli jest to rozwód bez orzekania o winie, a między małżonkami nie ma istotnych różnic, sprawa zostanie zakończona na jednej rozprawie. W takim przypadku, rozwód zostanie udzielony po ok. 2-4 miesiącach, licząc od momentu złożenia pozwu. W przypadku skomplikowanych procesów rozwodowych, przy dużym konflikcie między małżonkami, licznymi powołanymi przez obie strony świadkami oraz wieloma opiniami biegłych, wyrok rozwodowy może zostać wydany nawet po 3-4 latach.

Ile kosztuje rozwód w Łodzi?

Wydatki związane ze sprawą rozwodową dotyczą opłat sądowych, honorarium adwokata oraz innych kosztów związanych na przykład z koniecznością powołania biegłych.
Opłata sądowa w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie wynosi 600 zł. Kwotę tę wpłaca osoba wnosząca pozew. W przypadku zakończenia sprawy bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi kwotę 300 zł z uiszczonych 600 zł, a pozwany zobowiązany jest zwrócić powodowi na jego wniosek kwotę 150 zł. W takim przypadku koszt rozwodu wynosi dla każdej ze stron po 150 zł.

Honorarium adwokata jest różne w zależności od specyfiki konkretnej sprawy rozwodowej. Na pracochłonność wpływ mają:

 • liczba rozpraw,
 • stopień skomplikowania sprawy,
 • konieczność zdobycia informacji eksperckich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, minimalne wynagrodzenie w sprawach o rozwód czy unieważnienie małżeństwa wynosi 720 zł. Rozliczenie z adwokatem może być:

 • z góry określone za zasadach stawki ryczałtowej obejmującej całościowe poprowadzenie sprawy,
 • zależne od podejmowanych czynności np. za przygotowanie pisma procesowego czy udział w każdej rozprawie
 • ustalone według stawki godzinowej.
Uzyskaj pomoc adwokata

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania z adwokatem i wyjaśnienia wątpliwości związanych z Państwa sprawą.

Zobacz również
Sprawy rodzinne adwokat w Łodzi

Sprawy rodzinne

Pomagamy klientom załatwić trudne sprawy rodzinne, w tym rozwody, separacje, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dziećmi, podziały majątku wspólnego, znęcanie się w rodzinie. ➔ więcej

Sprawy przeciwko ZUS

Reprezentujemy klientów w sporach z ZUS, w tym w sprawie: odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych, odmowie przyznania emerytury lub renty, odmowie zaliczenia stażu pracy, przeliczania emerytur, odmowie wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę. ➔ więcej

Sprawy karne - adwokat w Łodzi

Sprawy karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania, w tym o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, przestępstwa komunikacyjne, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko rodzinie i opiece,. ➔ więcej