Odwołanie w sprawie emerytalnej i rentowej

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej Szymańskiej posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach z ZUS na każdym etapie postępowania odwoławczego, aż do skargi kasacyjnej. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.
Sprawa przeciwko spór ZUS adwokat Łódź

W tym artykule:

W ramach obsługi prawnej dotyczącej odwołania w sprawie emerytalnej i rentowej zapewniamy:

  • udzielanie porad prawnych dotyczących świadczeń przyznawanych przez ZUS, w tym dotyczących rent, emerytur i zasiłków,
  • sporządzanie odwołania w sprawach ZUS,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami emerytalno-rentowymi oraz przed sądami powszechnymi w przypadku eskalacji sporu.

Jak odbywa się proces odwoławczy w sprawie emerytalnej lub rentowej?

Jeśli osoba uprawniona do świadczenia emerytalnego lub rentowego nie zgadza się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie emerytury lub renty, może się od niej odwołać. Odwołanie składa się w oddziale ZUS, który wydał decyzję.

ZUS w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania ma obowiązek odnieść się do przedstawionych zarzutów. Jeśli uzna odwołanie za zasadne, zmieni albo uchyli wydaną decyzję. Jeśli uzna zaś odwołanie za niezasadne, przekaże sprawę do sądu.

Sąd powiadomi strony o terminach rozpraw, wydanych postanowieniach i innych podejmowanych czynnościach. Po rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok zmieniający decyzję ZUS albo oddala odwołanie uznając je za niezasadne. Jeśli występując w imieniu klienta nie zgodzimy się z decyzją sądu, złożymy wniosek o uzasadnienie wyroku, a następnie przygotujemy odwołanie do sądu wyższej instancji.

Czy warto odwoływać się od decyzji ZUS?

Z naszego doświadczenia wynika, iż w wielu przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych niesłusznie odmawia przyznania świadczeń emerytalnych lub zaniża ich wysokość. Wadliwość decyzji może mieć wiele przyczyn, jak na przykład błędne zastosowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przepisów prawa, bądź nieprawidłowe ustalenie przez organ rentowy stanu faktycznego sprawy. Każda sprawa jest jednak inna i doświadczony adwokat na podstawie przedstawionych dokumentów oceni szanse skutecznego odwołania się od decyzji mając na uwadze ryzyko ewentualnego przegrania sprawy i poniesienia w związku z tym kosztów.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Prawidłowe odwołanie od decyzji ZUS musi spełniać wymogi formalne stawiane przez Kodeks postępowania cywilnego i w związku z tym powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • imię i nazwisko oraz miejsca zamieszkania odwołującego się, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • przytoczenie zarzutów oraz wniosków, w tym o zmianę decyzji ZUS lub jej uchylenie,
  • uzasadnienie zarzutów oraz wniosków,
  • podpis składającego odwołanie, albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 
  • wykaz składanych załączników.

Odwołanie od decyzji ZUS może zawierać również dodatkowe elementy, takie jak wnioski o przeprowadzenie określonych dowodów, czy też na przykład żądania wydania opinii biegłego sądowego.

Ile kosztuje odwołanie od decyzji ZUS?

Samo złożenie odwołania od decyzji ZUS nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami. Jednak w przypadku, gdy odwołanie trafi do sądu, a sąd je za niezasadne, odwołujący się będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wynikające chociażby kosztów zastępstwa procesowego prawników ZUS. Dlatego przed wszczęciem sądowego postępowania odwoławczego, warto skorzystać z porady doświadczonego w sporach z ZUS adwokata, który oszacuje zasadność sporu sądowego oraz wybierze optymalną strategię procesową.

Koszt honorarium adwokata w sprawie odwołania od decyzji emerytalnej lub rentowej ustalana jest indywidualnie na podstawie przedstawionego stanu faktycznego. Zapraszamy w tym celu do kancelarii.

Uzyskaj pomoc adwokata

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania z adwokatem i wyjaśnienia wątpliwości związanych z Państwa sprawą.

Zobacz również
Sprawy rodzinne adwokat w Łodzi

Sprawy rodzinne

Pomagamy klientom załatwić trudne sprawy rodzinne, w tym rozwody, separacje, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dziećmi, podziały majątku wspólnego, znęcanie się w rodzinie. ➔ więcej

Sprawy przeciwko ZUS

Reprezentujemy klientów w sporach z ZUS, w tym w sprawie: odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych, odmowie przyznania emerytury lub renty, odmowie zaliczenia stażu pracy, przeliczania emerytur, odmowie wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę. ➔ więcej

Sprawy karne - adwokat w Łodzi

Sprawy karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania, w tym o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, przestępstwa komunikacyjne, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko rodzinie i opiece,. ➔ więcej