Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej Szymańskiej od lat reprezentują klientów w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego, regulującego niemalże wszystkie aspekty naszego życia. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego. Gwarantujemy pełne zaangażowanie doświadczonych adwokatów i rozsądne stawki honorarium.

Pomoc adwokata w sprawie cywilnej

Oferta usług naszej Kancelarii z dziedziny prawa cywilnego obejmuje pomoc prawną, w tym porady oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych.

Kancelaria Adwokacka adw. Elżbiety Sławińskiej-Szymańskiej z pełnym zaangażowaniem prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy o zapłatę wymagalnych należności,
 • sprawy gospodarcze (m. in. z zakresu prawa budowlanego, przewozowego),
 • dochodzenie należności w ramach międzynarodowych kontraktów handlowych i usługowych (m.in. prawo przewozowe),
 • sprawy waloryzacji polis ubezpieczeniowych (tzw. posagowych),
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty wypadkowej i wyrównawczej z tytułu wypadków, zakażeń itp.
 • błąd w sztuce lekarskiej,
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów cywilnoprawnych, w tym zadatki, zaliczki, odszkodowania, kary umowne, rękojmia, gwarancja,
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego – reprezentowanie wierzycieli, dłużników i ich ochrona, ochrona małżonków dłużników,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości: sprawy o ochronę posiadania, o ochronę własności, o zniesienie współwłasności, w tym współwłasności gospodarstw rolnych, podział quoad usum, zasiedzenie nieruchomości, uwłaszczenie, rozgraniczenie, zarządzanie nieruchomością wspólną, sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy spadkowe – o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku, prawa osób wydziedziczonych, zabezpieczenie spadku i ochrony spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, unieważnienie testamentu,
 • sprawy wieczystoksięgowe (skarga na orzeczenie referendarza, apelacje, wpisy do ksiąg wieczystych, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym),
 • ochrona lokatorów, sprawy o eksmisję,
 • ochrona najemców lokali użytkowych,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • prawo spółdzielcze,
 • sprawy konsumenckie,
 • postępowania o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroków sądów zagranicznych.

Jeżeli masz pytanie odnoście sprawy z zakresu prawa cywilnego, prosimy o kontakt z kancelarią – doradzimy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy reprezentowali Cię przed sądem.