Skarga kasacyjna w sprawie ZUS

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej Szymańskiej posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach z ZUS na każdym etapie postępowania odwoławczego, aż do skargi kasacyjnej. Dla wielu ubezpieczonych skarga kasacyjna jest ostatnią szansą na uzyskanie satysfakcjonującej decyzji ZUS. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.
Skarga kasacyjna ZUS apelacja adwokat Łódź

W tym artykule:

Kto może złożyć skargę kasacyjną w sprawie ZUS?

Skargę kasacyjną w sprawie ZUS do Sądu Najwyższego może złożyć strona postępowania, ale przy składaniu skargi kasacyjnej istnieje tak zwany przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że skarga musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego, który powinien również reprezentować stronę w toku postępowania przed Sądem Najwyższym.

Kiedy można złożyć skargę kasacyjną?

Skargę kasacyjną w sprawie ZUS wnosi się w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. Strona przeciwna może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej skargi. Po upływie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi skarżącemu, sąd drugiej instancji niezwłocznie przedstawia skargę kasacyjną i odpowiedź wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu.

Kiedy przysługuje prawo do skargi kasacyjnej?

Złożenie skargi kasacyjnej jest możliwe także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, o ile wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi przynajmniej 10 000 zł

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w przypadku decyzji ZUS dotyczących:

  • przyznania i o wstrzymanie renty,
  • przyznania i o wstrzymanie emerytury,
  • objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa – niższa niż dziesięć tysięcy złotych.

Jak długo trwa rozpatrzenie skargi kasacyjnej?

Termin rozpoznania sprawy przez Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Najwyższym wynosi typowo od 1 do 1,5 roku.

Ile kosztuje złożenie skargi kasacyjnej w sprawie ZUS?

W przypadku składania skargi kasacyjnej dotyczącej ubezpieczeń społecznych opłata sądowa wynosi 30 zł. Reguluje to Art. 36 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Art. 36.

1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Art. 36. 1. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r.o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Honorarium adwokata jest różne w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Wysokość kosztów usługi adwokackiej ustalana jest po zapoznaniu się z konkretną sprawą.

Uzyskaj pomoc adwokata

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania z adwokatem i wyjaśnienia wątpliwości związanych z Państwa sprawą.

Zobacz również
Sprawy rodzinne adwokat w Łodzi

Sprawy rodzinne

Pomagamy klientom załatwić trudne sprawy rodzinne, w tym rozwody, separacje, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dziećmi, podziały majątku wspólnego, znęcanie się w rodzinie. ➔ więcej

Sprawy przeciwko ZUS

Reprezentujemy klientów w sporach z ZUS, w tym w sprawie: odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych, odmowie przyznania emerytury lub renty, odmowie zaliczenia stażu pracy, przeliczania emerytur, odmowie wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę. ➔ więcej

Sprawy karne - adwokat w Łodzi

Sprawy karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania, w tym o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, przestępstwa komunikacyjne, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko rodzinie i opiece,. ➔ więcej